Maisy & Cisco 2 Welpen: Jule

Australian Shepherd Züchter aus Krefeld (NRW)

Maisy-Cisco-2-Welpen-Jule-Beitragsbild.jpg

Maisy & Cisco 2 Welpen: Jule

Auch von Jule habe ich tol­le Fo­tos be­kom­men. Dan­ke an Char­lie (www.charliegraphie.de) für die Fo­tos!